CARTA D’AGRAÏMENT d’UNA ESTUDIANT BECADA

Carta d’agraïment

Benvolguda Associació ROSA DILME Rwanda,

Escric per expressar el meu més profund agraïment per l’oportunitat de beca que m’heu proporcionat. El suport generós ha estat un punt d’inflexió en la meva vida, oferint-me un camí per sortir de la foscor i cap a la llum de l’apoderament educatiu i el creixement personal. Ser la quarta filla d’una família de cinc persones germans i una mare adolescent als 19 anys, els meus somnis d’educació superior semblaven gairebé impossibles.

Tanmateix, el dia que vaig conèixer la vostra beca va marcar l’inici d’un nou capítol ple d’esperança i ambició.

Des que vaig ser acceptat a la Universitat, he aprofitat totes les oportunitats per aprendre i créixer. Jo vaig iniciar una petita empresa de disseny de moda, generant ingressos per mantenir-me i contribuir juntament amb el suport que vaig rebre de l’Associació ROSA DILME Rwanda. El meu compromís amb els meus estudis va ser irrompible, i em vaig apropar a cada classe, prova i examen amb la determinació de sobresortir.

El meu esforç i dedicació van culminar la setmana passada quan em van premiar com la millor alumna de la meva promoció, destacant entre 546 titulats. Aquest reconeixement no és només un èxit personal sinó un testimoni del potencial desfermat quan algú té una oportunitat. La Certificació d’Honor; amb un premi d’1 milió de RWF és una fita significativa, que reflecteix l’esforç acumulat i el suport que ha donat forma al meu viatge.

A canvi de la vostra generositat, m’he esforçat per encoratjar els altres, ajudant els meus companys i servint com a representant de classe. La beca de l’Associació ROSA DILME  ha mostrat que el potencial d’una noia és il·limitat, ha encès dins meu una passió per guiar i inspirar les següents generacions.

Mentre espero futurs esforços, inclosa la recerca d’un màster en sostenibilitat, desenvolupament, tinc un sentit de propòsit i ganes d’aprendre més. El vostre suport ha estat l’espurna que va il·luminar el camí cap a un futur més brillant, i per això, estic eternament agraït.

Gràcies per ensenyar-me la llum i posar les bases no només del meu èxit sinó també per inspirar a innombrables altres que seguiran.

Amb la màxima gratitud i respecte,

Amahoro Gisele.

———————————————————————————————————————————————————————

Letter of Appreciation

Dear Associació ROSA DILME Rwanda,

I write to express my deepest gratitude for the scholarship opportunity you have provided me. This generous support has been a turning point in my life, offering me a path out of darkness and into the light of educational empowerment and personal growth. Being the fourth daughter in a family of five siblings and a teenage mother at 19, my dreams of higher education seemed nearly impossible.

However, the day I learned of your scholarship marked the beginning of a new chapter filled with hope and ambition.

Since being accepted into the University, I have embraced every opportunity to learn and grow. I
initiated a small business in fashion design, generating income to support myself and contribute
alongside the support I received from Associacio' ROSA DILME Rwanda. My commitment to my studies was unwavering, and I approached each class, test, and exam with the determination to excel.

My hard work and dedication culminated last week when I was awarded as the best student of my intake, standing out among 546 graduates. This recognition is not only a personal achievement but a testament to the potential unleashed when someone is given a chance. The "Certification of Honor – First Class" with an award of RWF1 million is a significant milestone, reflecting the cumulative effort and support that has shaped my journey.

In return for your generosity, I have endeavored to uplift others, assisting my classmates, and serving as a class representative. The scholarship from Associacio' ROSA DILME Rwanda has shown me and others that the potential of a girl is limitless, igniting a passion within me to mentor and inspire the next generation.

As I look forward to future endeavors, including the pursuit of a master's degree in sustainable development, I am filled with a sense of purpose and eagerness to learn more. Your support has been the spark that lit the path to a brighter future, and for that, I am eternally grateful.

Thank you for showing me the light and laying the foundation for not only my success but also for inspiring countless others who will follow.

With utmost gratitude and respect,

Amahoro Gisele.

 

Gisele AMAHORO finalitza els estudis de Gestió Ambiental